O Fundacji

  • 11. 02.2015

    Powołanie Fundacji

    Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” została powołana przez 13 Fundatorów dnia 11. 02.2015 r. Aktem Notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Małgorzatą Zembalą za numerem repertorium A 11955 / 2015.

  • 31.03.2015

    Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego

    Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 28, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000551376 w dniu 31.03.2015 r.

Fundacja została powołana przez Rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu oraz nauczycieli i osoby zainteresowane wielostronnym rozwojem dzieci w wieku szkolnym. Działania tych osób są zgodne z założeniami dwóch Programów Edukacyjnych napisanych przez mgr Małgorzatę Przysłup:

w lutym 2002 r. – „Metoda stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach I-III nauczania zintegrowanego”– na bazie programu Przedszkola nr 52 we Wrocławiu, napisanego w 1997 r. przez panie: mgr Annę Dąbrowską i mgr Marię Czerkawską „Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”;

w lutym 2004 r. – „Metoda stymulowania wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV-VI szkoły podstawowej”;

Programy te zostały przyjęte jako innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu w roku szkolnym 2002 / 2003 oraz 2004 / 2005 po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Pedagogicznej, akceptacji Rady Szkoły i pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty . Tutaj też są realizowane do dzisiaj.

Z uwagi na brak możliwości finansowania tych programów przez Urząd Miasta Wrocławia – Departament Edukacji, rodzice powołali Fundację. Należy tu dodać, że w Programie jest mowa o stworzeniu optymalnych warunków dla sprawnego i pełnego realizowania Programu. W związku z tym, wszystkie potrzebne sprzęty, środki dydaktyczne, materiały, przedsięwzięcia typu: wyjścia do muzeów, teatrów, kin, wycieczki itp. finansowane będą w bardzo dużej mierze przez rodziców dzieci ( rozdział VII Programu z 2002 r. -„Warunki, środki, nakłady”) korzystających z tych programów.

WESPRZYJ FUNDACJĘ