REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług edukacyjnych przez Organizatora oraz prawa i obowiązki osób z nich korzystających oraz ich przedstawicieli ustawowych.

PREAMBUŁA

Wszelkie usługi edukacyjne świadczone przez Organizatora są realizowane w oparciu o autorskie programy bazujące w szczególności na Metodzie stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach I – III nauczania zintegrowanego oraz Metodzie wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

§1

[Definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Grupa edukacyjna – rozumiana jako klasa szkolna:

  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VIII.

Usługi edukacyjne – usługi nauczania i rozwoju organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Uczestników i świadczone odpłatnie Uczestnikom przez Organizatora Zajęć, a także usługi opieki.

Organizator – Placówka Wychowawczo – Oświatowa „Ars Educandi”, dla której organem prowadzącym jest Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 28, 53-446 Wrocław,

Opiekun/Opiekun grupy edukacyjnej – wychowawca klasy, do której Dziecko uczęszcza lub inna osoba wskazana przez Organizatora posiadająca uprawnienia nauczyciela, trenera lub instruktora.

Łącznik/Łącznik grupy edukacyjnej – osoba wybrana przez Opiekunów w danej grupie edukacyjnej do kontaktu z Organizatorem.

Regulamin – niniejszy regulamin z dnia 15.06.2016.

Umowa – umowa o świadczenie Usług edukacyjnych, zawarta pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem ustawowym Uczestnika.

Uczestnik – osoba niepełnoletnia, która otrzymała dostęp do Usługi edukacyjnej, poprzez akceptację Regulaminu oraz zawarcie Umowy z Organizatorem przez jej Przedstawiciela ustawowego.

Zajęcia – zajęcia dydaktyczno-rozwojowe prowadzone w Grupach edukacyjnych minimum 10 osobowych.

§ 2

[Procedura zgłoszeniowa]

1. Zgłoszenie Uczestnika w celu skorzystania z Usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora dokonywane jest przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika w postaci ustnej lub pisemnej, osobiście lub z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (numer telefonu +48 531 883 131, adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaszczesliwa.org.pl ).

2. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia w sytuacji, gdy liczba miejsc przypadająca na dane Zajęcia, została wyczerpana. W przypadku zwolnienia się miejsca, Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobą, której odmówiono przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu miejsc, w celu zaproponowania jej udziału w Zajęciach.

3. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia i jego akceptacji przez Organizatora, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika powinien spotkać się z Organizatorem celem zawarcia Umowy. Termin i miejsce spotkania zostanie uzgodniony pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Zawarcie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych następuje poprzez jej podpisanie oraz pisemną akceptację Regulaminu.

5. Przedstawiciel ustawowy zgłaszający dziecko po raz pierwszy zobowiązany jest do dokonania jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 200 pln. Opłata wpisowa, o której mowa w niniejszym ustępie winna być wniesiona do 15 lipca nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy, o której mowa w §2 ust. 4.

§ 3

[Organizacja i realizacja Zajęć]

1. Organizator organizuje i świadczy Usługi edukacyjne odpłatnie przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni wskazanych w §3 ust. 9 w godzinach od 8.00 do 16.30 zgodnie z planem Zajęć poszczególnych grup edukacyjnych. Kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez wysyłanie korespondencji na adres jego siedziby lub za pośrednictwem telefonu pod numerem 531 883 131, a także drogą elektroniczną pod adresem biuro@fundacjaszczesliwa.pl

2. Świadczenie Usług edukacyjnych odbywa się w szkole publicznej, w której uczą się Uczestnicy, w placówkach wynajmowanych przez Organizatora lub innych miejscach wynikających ze specyfiki świadczonych Usług edukacyjnych, jak na przykład zajęcia pływackie.

3. Organizator świadczy Usługi edukacyjne zgodnie z udostępnionym na stronie www.fundacjaszczesliwa.pl wykazem Zajęć oraz inne w zależności od zapotrzebowania i po indywidualnych uzgodnieniach z Uczestnikami.

4. Zakres Usług  edukacyjnych Uczestnika wskazany zostanie w załączniku do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Dzieci uczęszczające do klas I – III biorą udział w pełnym pakiecie Zajęć realizowanych przez Organizatora, wyszczególnionych w Preliminarzu Organizatora (załącznik do Umowy). Dla dzieci uczęszczających do klas IV-VIII załącznik do Umowy zostanie sporządzony w oparciu o pisemne deklaracje złożone przez Przedstawicieli ustawowych ze wskazaniem wybranych Zajęć . Deklaracje powinny być złożone w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego.

5. Usługi edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli, instruktorów, lektorów i opiekunów, odpowiednio wyselekcjonowanych pod kątem zgłoszonego zapotrzebowania, specyfiki prowadzonych Usług edukacyjnych oraz ustalonego planu ich świadczenia.

6. Zajęcia realizowane są w systemie dwóch semestrów od września do końca roku szkolnego. Zawarcie Umowy na dowolne Zajęcia znajdujące się w ofercie Organizatora, o ile Umowa nie stanowi inaczej, oznacza zapisanie Uczestnika na zajęcia realizowane przez dwa semestry szkolne.

7. W przypadku odwołania poszczególnych Zajęć realizowanych w ramach świadczonych Usług edukacyjnych z przyczyn losowych bądź leżących po stronie Organizatora, Organizator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia zastępstwa, a jeśli te działania nie przyniosą oczekiwanego skutku, zapewnia opiekę dla dzieci klas I-III, w przypadku klas IV-VIII Organizator zapewnia opiekę, lub dzieci przechodzą pod opiekę świetlicy szkolnej.

8. Wszystkie Zajęcia realizowane będą według odrębnie ustalonych dla Grupy edukacyjnej planów Zajęć określających ich rodzaj, miejsce i czas trwania. Informacja w zakresie szczegółowego planu Zajęć, jego aktualizacji oraz zmian zawarta jest w prowadzonych przez Opiekunów grup edukacyjnych Dziennikach Zajęć, które mogą być udostępniane do wglądu, w obecności Opiekuna grupy edukacyjnej oraz Łącznikom grup edukacyjnych oraz na stronie Sekretariatu Online.  W ramach świadczenia Usług edukacyjnych Organizator wraz z zawarciem Umowy, udostępnia Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika bezpłatny dostęp do Sekretariatu Online.

9. Organizator nie świadczy Usług edukacyjnych w soboty, dni przypadające na dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne i przerwy od zajęć prowadzonych w szkołach publicznych ustalone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.).

10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Przedstawiciela ustawowego bądź Organizatora Organizator zwraca Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika koszty Usług edukacyjnych do wysokości niezrealizowanych Zajęć, zgodnie z warunkami wypowiedzenia.

11. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu, w przypadku gdy Uczestnik nie bierze udziału w Zajęciach z przyczyn od niego zależnych, odbycie się Zajęć uznaje się za spełnienie świadczenia Usługi edukacyjnej na rzecz tego Uczestnika. W przypadku trzech kolejnych tygodni nieobecności na Zajęciach Uczestnika, Organizator skontaktuje się z Przedstawicielem ustawowym tego Uczestnika, celem wyjaśnienia powodów nieobecności.

12. Opiekunowie grup edukacyjnych, mają możliwość odwołania kolejnych Zajęć ustalonych w planie Zajęć najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze poprzedzające Zajęcia, które mają być odwołane. Warunkiem odwołania Zajęć jest zgłoszenie wniosku Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej. Zasady opisane w niniejszym ustępie należy stosować do Zajęć realizowanych w formie zielonej szkoły, wyjść klasowych i innych odbywających się poza zwyczajowym miejscem świadczenia Usług edukacyjnych.  

13. Przedstawiciele ustawowi Uczestników są uprawnieni do składania w każdym czasie wniosków, uwag oraz zastrzeżeń dotyczących organizacji i świadczenia Usług edukacyjnych przez Organizatora.

14. Organizator może organizować Zajęcia o charakterze otwartym, w których Przedstawiciel ustawowy ma prawo uczestniczyć jako obserwator. Jednocześnie Przedstawicielowi ustawowemu bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora, Opiekuna grupy edukacyjnej i Przedstawicieli ustawowych innych dzieci nie wolno dokonywać zapisów zajęć na kamerach video oraz innych nośnikach obrazu i dźwięku.

15. Zmiana Grupy edukacyjnej Uczestnika nie jest możliwa. Jednocześnie Organizator informuje, że umożliwia dokonanie zmiany Zajęć, wyłącznie za jego uprzednią pisemną lub mailową zgodą, po konsultacji z Opiekunem grupy edukacyjnej.

§ 4

[Opłaty i sposoby ich uiszczania]

1. Opłaty za pakiet Zajęć dla klas I-III mają charakter stały, a ich rozliczenie następuje w terminie 90 dni od zakończenia roku szkolnego. Opłaty za Zajęcia dla klas IV-VIII są uśrednione na podstawie deklaracji złożonych przez Przedstawicieli ustawowych Uczestników i są rozliczane po każdym semestrze w terminie 30 dni od zakończenia danego semestru.

2. Aktualne opłaty za pakiety Zajęć dla klas I-III znajdują się w Preliminarzu Organizatora, dostępnym w jego siedzibie, lub pod numerem telefonu 531 883 131 oraz stanowiącym załącznik do Umowy.

3. Opłaty za pakiety Zajęć dla klas I-III i za Zajęcia dla klas IV-VIII są uzależnione od ilości godzin zajęć oraz ilości Uczestników. Opłaty zawierają koszty najmu pomieszczeń i transportu Uczestników.

4. Organizator informuje osoby zainteresowane skorzystaniem z Usług edukacyjnych o ich łącznej opłacie, opłacie za zajęcia dodatkowe nie ujęte w pakiecie oraz dodatkowych odpłatnych świadczeniach, zawsze przed zawarciem Umowy.

5. Organizator świadczy Usługi edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych. Koszt materiałów edukacyjnych i pomocy, takich jak podręczniki, czy sprzęt sportowy nie jest ujęty w opłacie za Zajęcia i jest osobno płatny.

6. Płatność za Zajęcia odbywa się przelewem na konto Organizatora z góry do 10 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wpłata za pakiet Zajęć dla klas I-III powinna być zrealizowana do dnia 10 września, a pierwsza wpłata za Zajęcia dla klas IV-VIII do dnia 20 września.

7. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest świadom i akceptuje fakt, iż cena za Zajęcia w ramach Zajęć grupowych może ulegać zmianom w czasie trwania Umowy w zależności od liczby Uczestników danych Zajęć. W takiej sytuacji Organizator przedstawia Przedstawicielowi ustawowemu uczestnika nową wysokość opłat za wybrane zajęcia, a w przypadku braku akceptacji nowych warunków Opiekun może z tych zajęć zrezygnować..

8. Wszelkie nadwyżki w Grupach edukacyjnych obejmujących klasy I-III, wynikające ze stosowania §3 ust. 7 Regulaminu za zakończony rok szkolny, zostaną rozliczone w kolejnym roku szkolnym, w taki sposób, że kwota nadwyżki zostanie podzielona na dziesięć miesięcy i obniży kwotę miesięcznych opłat ponoszonych przez Przedstawiciela ustawowego w rozpoczętym roku szkolnym. W przypadku zaprzestania korzystania z zajęć organizowanych przez Organizatora, nadpłacona a niewykorzystana kwota nadwyżki zostanie rozliczona odpowiednio i zwrócona  w terminie 30 dni od chwili zakończenia Umowy. Informacja dotycząca nadwyżek zostanie podana przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

§ 5

[Zmiana grupy]

1. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Uczestnika na inne Zajęcia na pisemną prośbę jego Przedstawiciela ustawowego.  Możliwość wskazana w zdaniu pierwszym istnieje tylko po zakończonym semestrze.

2. Zmiana grupy przez Uczestnika skutkuje zaliczeniem opłat wpłaconych za przyszłe zajęcia na poczet zajęć realizowanych w nowej grupie.

3. Zmiana grupy przez Uczestnika wymaga odnotowania tego faktu, poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

§ 6

[Wypowiedzenie Umowy]

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminach oznaczonych w Umowie.

2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Umowę z 1 – miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku notorycznego złego zachowania Uczestnika, utrudniającego realizację Usług edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że takie wypowiedzenie musi być poprzedzone łącznie trzykrotnym odnotowaniem uwagi w dzienniczku Uczestnika, a uwagi te muszą być podpisane przez Przedstawiciela ustawowego i odbyciem co najmniej dwukrotnie rozmowy z Przedstawicielem ustawowym w przedmiocie zastrzeżeń.

3. Do skutków wypowiedzenia stosuje się §3 ust. 10.

4. Wypowiedzenie powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

[Prawa własności intelektualnej]

1. Usługi edukacyjne oferowane przez Organizatora, udostępniane materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Zajęć przez Organizatora, w tym poszczególnych osób prowadzących Zajęcia podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Uczestnik poprzez udział w Zajęciach, a Przedstawiciel ustawowy Uczestnika poprzez zawarcie Umowy nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych wymienionych w §7 ust. 1.

3. Uczestnik oraz jego Przedstawiciel ustawowy, w związku z korzystaniem z Usług edukacyjnych, zobowiązani są do przestrzegania praw wynikających z rejestracji praw własności przemysłowej, w tym wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych, a także wszelkich innych chronionych dóbr niematerialnych oraz do przestrzegania praw wynikających z autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych, a także praw twórców wynikających z autorskich praw osobistych.

4. Przekazywane Uczestnikowi materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. Korzystanie z egzemplarza ogranicza się tylko do dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

§ 8

[Zakres odpowiedzialności Organizatora]

1. Organizator odpowiada za dochowanie należytej staranności w realizacji Usług edukacyjnych, w szczególności za poziom i jakość świadczonych usług.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące wynikiem wykorzystywania przez Uczestnika treści przekazywanych w ramach Zajęć. Ryzyko wynikające z uczestnictwa w Zajęciach ponosi wyłącznie Uczestnik oraz jego Przedstawiciel ustawowy.

3. Treści przekazywane w ramach Zajęć nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, medyczne lub finansowe. Treści te przekazywane są wyłącznie w celach edukacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych treści oraz skutki takich decyzji.

4. Organizator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Zajęć, w których bierze on udział oraz w czasie pełnienia dyżurów przez personel Organizatora. W przypadku gdy Zajęcia odbywają się w szkole, odpowiedzialność za Uczestnika w czasie, w którym nie bierze on udziału w Zajęciach, spoczywa na szkole, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym.

5. W sytuacji, gdy Zajęcia odbywają się w innym miejscu aniżeli szkoła publiczna, Organizator zapewnia transport na zajęcia oraz transport powrotny w sytuacji, kiedy jest on wymagany celem wzięcia udziału w Zajęciach.

6. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może na własną odpowiedzialność, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie Organizatorowi, zezwolić na każdorazowe samodzielne przyjście i powrót Uczestnika z zajęć w okolicznościach wskazanych w §8 ust. 5.

§ 9

[Dane osobowe]

1. Do przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz jego Przedstawiciela ustawowego, stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 28, 53-446 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000551376, NIP: 894-306-10-54. Fundacja prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli ustawowych Uczestników:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

3. Organizator, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

4, Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, dla celów kontaktu i dochodzenia ewentualnych roszczeń a także w innych celach, na które Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może wyrazić zgodę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Do innych celów zalicza się m.in. procedurę zgłoszeniową i wysyłanie ofert handlowych Organizatora drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe Uczestnika lub Przedstawiciela ustawowego Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi łączy Organizatora umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania, niewykonania lub nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie Umowy.

8. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

  • żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODP.

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

 § 10

[Reklamacje]

1. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może składać reklamacje dotyczące Usług edukacyjnych w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizator odpowiada na pisemnie złożone reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 11

[Zmiany Regulaminu]

1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania przyczyny zmian Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje Przedstawiciela ustawowego Uczestnika poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej. Ponadto, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgadza się zostać powiadomiony o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną. Od momentu otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika ma prawo do wypowiedzenia Umowy. Brak złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu, będzie uważany za akceptację nowego Regulaminu przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora oraz stanowi załącznik do każdej Umowy.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Spory powstałe lub mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

3. Wszelkie oświadczenia woli składane drogą mailową bądź telefoniczną przez Uczestnika, o których mowa w Regulaminie, będą uważane za skuteczne, o ile zostaną złożone na podane niżej numery lub adres:

Organizator: Tel.: 531 883 131, adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaszczesliwa.org.pl,

chyba, że niniejszy Regulamin lub przepis prawa wymaga zachowania innej formy oświadczenia woli pod rygorem jego nieważności.

WESPRZYJ FUNDACJĘ